قدرتمندترین پاسپورت های جهان

به گزارش مجله شهبازی، معتبرترین و قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال 2020

شناسه گذرنامه هنلی یا هنلی پاسپورت ایندکس نمایه ای برای ارزیابی و ارزش گذاری پاسپورت های کشورهای جهان است. شناسه گذرنامه هنلی 199 کشور جهان را بر اساس سفر بدون ویزا امتیازدهی و رده بندی می کند. بر این اساس اگر دارنده گذرنامه کشوری بتواند بدون نیاز به ویزا به کشوری دیگر سفر کند یک امتیاز دریافت می کند. همچنین اگر دارنده پاسپورت بتواند به هنگام ورود به کشور مورد نظر نیز ویزا دریافت کند یک امتیاز دریافت خواهد کرد. البته باید در نظر داشت که در این ارزیابی تنها گذرنامه های عادی کشورها ارزش گذاری می شوند و گذرنامه های دیپلماتیک، موقت و اظطراری در نظر گرفته نمی شوند. شناسه گذرنامه هنلی در آخرین رده بندی خود، قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال 2020 را به صورت زیر معرفی کرده است.

قدرتمندترین پاسپورت های جهان

1. ژاپن رتبه اول قدرتمندترین پاسپورت های جهان

بر اساس ارزیابی شناسه گذرنامه هنلی، در جدیدترین رنکینگ سال 2020، امسال ژاپن در صدر دارندگان قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار گرفته است. دارندگاه پاسپورت ژاپن می توانند به 191 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند. پیش از این ژاپن و سنگاپور این جایگاه را به صورت مشترک در اختیار داشتند. سال گذشته نیز ژاپن توانسته بود با امکان سفر بدون ویزا به 189 کشور رتبه اول معتبرترین پاسپورت های جهان را از آن خود کند.

23 کشوری که در ازای پول پاسپورت دوم می دهند

2. سنگاپور رتبه دوم قدرتمندترین پاسپورت های جهان

در حال حاضر سنگاپور در رتبه دوم این رنکینگ جای دارد و به این ترتیب آسیا صدر جدول قدرتمندترین پاسپورت های جهان را به خود اختصاص داده است. دارندگان پاسپورت سنگاپور می توانند به 190 کشور بدون ویزا سفر کنند. سال پیش دارندگان پاسپورت سنگاپور می توانستند به 189 کشور بدون ویزا سفر کنند.

3. رتبه سوم به طور مشترک برای دارندگان پاسپورت کشورهای آلمان و کره جنوبی

همچنین دارندگان پاسپورت کره جنوبی و آلمان به طور مشترک توانسته اند رتبه سوم را در این لیست به دست آورند. چرا که هر دو دارندگان پاسپورت این کشورها می توانند به 189 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند. سال گذشته نیز آلمان و کره جنوبی با توانایی سفر بدون ویزا به 187 کشور جهان رتبه دوم را در این لیست داشتند.

4. پاسپورت کشورهای زیر در رده چهارم قدرتمندترین پاسپورت های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می توانند به 188 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.

ایتالیا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه سوم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه ایتالیا می توانستند به 186 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

فنلاند

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه دوم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه فنلاند می توانستند به 187 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

لوکزامبورگ

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه سوم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه لوکزامبورگ می توانستند به 186 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

اسپانیا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه چهارم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه اسپانیا می توانستند به 185 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

5. پاسپورت کشورهای زیر در رده پنجم قدرتمندترین پاسپورت های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می توانند به 187 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.

اتریش

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه پنجم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه اتریش می توانستند به 184 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

دانمارک

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه سوم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه دانمارک می توانستند به 186 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

6. پاسپورت کشورهای زیر در رده ششم قدرتمندترین پاسپورت های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می توانند به 186 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.

فرانسه

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه چهارم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه فرانسه می توانستند به 185 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

ایرلند

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه ایرلند می توانستند به 183 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

هلند

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه پنجم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه هلند می توانستند به 184 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

پرتغال

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه پنجم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه پرتغال می توانستند به 184 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

سوئد

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه چهارم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه سوئد می توانستند به 185 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

بدون ویزا به صربستان سفر کنید

7. پاسپورت کشورهای زیر در رده هفتم قدرتمندترین پاسپورت های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می توانند به 185 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.

بلژیک

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه بلژیک می توانستند به 183 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

نروژ

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه نروژ می توانستند به 183 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

بریتانیا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه بریتانیا می توانستند به 183 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

ایالات متحده

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه ایالات متحده می توانستند به 183 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

8. پاسپورت کشورهای زیر در رده هشتم قدرتمندترین پاسپورت های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می توانند به 184 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

یونان

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه یونان می توانستند به 183 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

جمهوری چک

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه هشتم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه جمهوری چک می توانستند به 181 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

جمهوری مالت

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه هفتم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه جمهوری مالت می توانستند به 182 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

نیوزلند

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه نهم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه نیوزلند می توانستند به 180 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

9. پاسپورت کشورهای زیر در رده نهم قدرتمندترین پاسپورت های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می توانند به 183 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

استرالیا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه نهم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه استرالیا می توانستند به 180 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

کانادا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه استرالیا می توانستند به 183 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

انگشت نگاری کانادا در مراکز VAC

10. پاسپورت کشور مجارستان در رده دهم قدرتمندترین پاسپورت های جهان واقع شده است و دارندگان پاسپورت این کشور می توانند به 182 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

پاسپورت مجارستان سال پیش در رتبه یازدهم قدرتمندترین پاسپورت های جهان قرار داشت و دارندگان این پاسپورت می توانستند به 178 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

منبع: فلای تودی
انتشار: 21 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sh-shahbazi.ir شناسه مطلب: 339

به "قدرتمندترین پاسپورت های جهان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قدرتمندترین پاسپورت های جهان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید