درباره مجله شهبازی

مجله شهبازی یک مجله خبری صنعت و فناوری است. آخرین دست آوردهای نانو، آشنایی با مدرنترین تکنولوژی های حال حاضر دنیا، همه کشفیات جدید فناوری را اینجا مطالعه کنید.